logo

Akumulatory AGM Yuasa NP - zalecenia eksploatacyjne 

Akumulatory kwasowo-ołowiowe regulowane zaworami firmy YUASA są bardzo wydajnym, nie wymagającym obsługi (w zakresie kontroli i uzupełniania elektrolitu), elektrochemicznym źródłem energii elektrycznej. W celu uzyskania optymalnych parametrów eksploatacyjnych należy przestrzegać przedstawionych poniżej zasad.


1. Akumulatory dostarczone są w stanie naładowanym. Nie zwierać zacisków akumulatora.

2. Obudowa akumulatora jest wykonana z żywicy syntetycznej ABS o dużej wytrzymałości na udary. Należy unikać umieszczania akumulatorów w pobliżu rozpuszczalników organicznych lub klejów, a także styczności z takimi materiałami.

3. Akumulatory należy czyścić wyłącznie za pomocą zwilżonej tkaniny. Nie należy dopuścić do kontaktu olejów lub rozpuszczalników organicznych (np. benzyna) z akumulatorem, ani też nie czyścić szmatkami zwilżonymi takimi cieczami. Unikać odkurzania za pomocą „ścierki do kurzu” czy suchej szmatki (szczególnie z tkaniny z tworzywa sztucznego), ponieważ mogą wytworzyć niebezpieczne ładunki elektrostatyczne.

4. Podczas niewłaściwej eksploatacji akumulatory mogą generować wodór, którego zawartość 4% w powietrzu stanowi mieszaninę wybuchową. Nigdy nie umieszczać akumulatora w pobliżu otwartego ognia lub w pobliżu iskrzących urządzeń elektrycznych (np. silnik komutatorowe, bezpieczniki, łączniki).

5. Jeśli w przypadku mechanicznego uszkodzenia w akumulatorze dojdzie do kontaktu skóry lub ubrania z kwasem siarkowym, należy je przemyć natychmiast wodą. W razie przedostania się kwasu do oczu należy przemyć je dużą ilością świeżej wody i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

6. Kontakt z nie izolowanymi częściami elektrycznymi może doprowadzić do porażenia prądem. Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych należy zdjąć zegarek, bransolety oraz biżuterię. Należy pamiętać o zakładaniu rękawic gumowych przed przystąpieniem do prac przeglądowych lub konserwacyjnych.

7. Zużyte akumulatory należy zgłosić do dystrybutora, który zajmie się utylizacją zgodnie z wymogami ustawy o ochronie środowiska naturalnego.

Składowanie


8. Akumulatory należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych w suchym, czystym i chłodnym pomieszczeniu, nie więcej niż trzy warstwy jedna na drugiej. Akumulatory należy składować po odłączeniu od prostownika w stanie naładowanym.

9. Przechowywanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych przez długi okres czasu powoduje tworzenie się na płycie ujemnej warstwy siarczanu ołowiu. Zjawisko to określane jest jako zasiarczenie. Ponieważ siarczan ołowiu działa jak izolator, powoduje to pogorszenie parametrów eksploatacyjnych akumulatora. Jeśli akumulatory będą przechowywane dłużej niż 6 miesięcy należy przeprowadzić okresowe ładowanie uzupełniające (patrz pt. 26, 27).

Rozpakowywanie i Inspekcja


10. Akumulator należy wyjąć z opakowania podtrzymując od spodu – nie podnosić za zaciski, ponieważ można naruszyć uszczelnienie klem. Po rozpakowaniu akumulatora należy sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braków w wyposażeniu. Akumulatorów nie należy przerzucać.

Instalacja, Podłączenie


11. Biegun dodatni (+) akumulatora powinien być trwale połączony z zaciskiem dodatnim (+) prostownika (układu ładowania) lub odbiornika, a biegun ujemny (-) z zaciskiem ujemnym (-). W razie nieprawidłowego połączenia akumulatora z zespołem ładowania może nastąpić uszkodzenie prostownika i baterii, należy więc zwrócić szczególną uwagę na poprawność połączeń.

12. Do połączenia akumulatorów należy używać odpowiednich przewodów o tej samej rezystancji dla całej instalacji. Nie należy lutować klem akumulatorów. Podczas dokręcania śrub nie należy przekraczać podanego w poniższej tabeli momentu obrotowego.
Typ akumulatora Rozmiar śruby Max. moment dokręcania [Nm]
NP17-12 M5 2-3
NP24-12 M5 2-3
NP38-12 M5 2-3
NP65-12 M5 4-5,5


13. Należy się upewnić że każda z gałęzi połączonych szeregowo ma te same parametry tzn. SEM i impedancję oraz zapewnia równomierny rozpływ prądów dla osiągnięcia maksymalnego transferu energii do obciążenia.

14. Akumulator należy instalować na najniższym poziomie urządzenia. Obudowa urządzenia powinna mieć otwory wentylacyjne. W przypadku zainstalowania wielu akumulatorów różnica temperatur pomiędzy nimi nie może przekraczać 3[°C]. Między akumulatorami należy zachować odstęp 5-10[mm]. Należy tak ustawić akumulatory aby nie stykały się z obudową urządzenia. W szafie zawierającej akumulatory lub akumulatorni należy zapewnić swobodny, równomierny przepływ powietrza.

15. Akumulatory powinny być eksploatowane w suchych, wentylowanych pomieszczeniach w temperaturze 15¸25[°C].

16. Szeregowo-równoległe połączenie akumulatorów różnych producentów, pojemności lub dat produkcji może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora lub współpracujących z nim urządzeń. Gdy zajdzie potrzeba połączenia takiego układu, prosimy o kontakt z działem technicznym.

17. Jeżeli w układzie równoległym ma pracować więcej niż 5 szeregów akumulatorów połączonych równoległe, to należy przed przystąpieniem do takiej eksploatacji porozumieć się z działem technicznym.

18. W przypadku możliwości wystąpienia wibracji lub wstrząsów, wskazany jest montaż z użyciem materiałów amortyzujących.

19. Przed podłączeniem do prostownika sprawdzić czy napięcie SEM zestawu baterii odpowiada napięciu ładowania prostownika.

Rozładowanie, Napięcie Odcięcia


20. Pojemność akumulatorów kwasowo-ołowiowych spada, a czas eksploatacji znacznie się skraca, jeżeli są one rozładowywane poniżej zalecanego napięcia odcięcia. Akumulator rozładowany do napięcia Un=0[V] i pozostawiony w tym stanie przez dłuższy czas nie da się już naładować z powodu zasiarczenia. Nowoczesna technologia stosowana przez firmę YUASA pozwala akumulatorom serii NP dość dobrze znosić nadmierne rozładowanie. Nie są to jednak zalecane warunki eksploatacyjne.

21. W celu zabezpieczenia baterii przed trwałym uszkodzeniem lub skróceniem żywotności podczas pracy minimalne napięcie odcięcia powinno wynosić 1,60 [V/ogniwo].

Ładowanie


22. Należy przestrzegać poniżej przedstawionych parametrów ładowania:
Parametr ładowania Praca buforowa
Napięcie ładowania 2,275 [V/ogn.] +/-0,005[V/ogn.]
Początkowy prąd ładowania* maks. 0,25C [A]
Końcowy prąd ładowania 0,0005-0,004C [A]
Współczynnik kompensacji ± 3 [mV/°C/ogn.]
C-oznacza pojemność znamionową akumulatora wyrażoną w [Ah]


*Prąd pobierany przez akumulator podczas ładowania zależy od stopnia rozładowania. Rozładowany akumulator pobiera w początkowym okresie ładowania prąd o większej wartości. Zbyt wysoki prąd powoduje wzrost temperatury pracy, co skraca żywotność lub może uszkodzić akumulator. Należy zwrócić na to szczególną uwagę podczas ładowania prostownikami bez możliwości ograniczenia początkowego prądu ładowania. W takim przypadku akumulator może pobierać prąd 2C[A] lub większy. Maksymalny prąd ładowania nie powinien przekraczać wartości 0,25C[A].

Wpływ Temperatury Na Żywotność


23. Wysoka temperatura drastycznie skraca żywotność akumulatora. Największą trwałość eksploatacyjną uzyskuje się, gdy akumulator pracuje w temperaturze otoczenia 20[°C]. Wzrost temperatury pracy o każde 8¸10[°C] skraca żywotność o połowę. Nie należy instalować akumulatora w pobliżu źródeł ciepła (np. radiatora, transformatora).

24. Dopuszczalny zakres temperatur pracy wynosi: ładowanie: ‑15÷50[°C], rozładowanie: ‑20÷60[°C], składowanie: ‑20÷50[°C] (w stanie pełnego naładowania).

25. Kompensacja temperaturowa napięcia ładowarki zmniejszy niekorzystny wpływ podwyższonej temperatury na żywotność ale nie więcej niż o 20%.

Ładowanie Uzupełniające:


26. Z powodu samorozładowania podczas transportu lub magazynowania akumulator może utracić część swojej pojemności. W celu osiągnięcia jak najdłuższego czasu pracy należy przeprowadzić ładowanie uzupełniające przed instalacją zachowując podane w tabeli wartości jeśli:

o Baterie były składowane dłużej niż 6 miesięcy

o Napięcie obwodu otwartego (SEM) jest mniejsze niż 2,1[V/ogniwo]
Okres składowania Parametry ładowania Czas ładowania
Do 12 miesięcy przy stałym napięciu 2,275 [V/ogniwo] ponad 72 godziny
12-24 miesiące przy stałym napięciu 2,35 [V/ogniwo] 48 do 144 godzin


27. Po 24 godzinach od zakończenia ładowania należy sprawdzić SEM akumulatora. Jeżeli jest poniżej wartości 2,15[V/ogniwo] należy kilkakrotnie powtórzyć cyklicznie ładowanie i rozładowanie, aż do uzyskania właściwych parametrów akumulatora. Jeżeli po 5 cyklach ładowanie-rozładowanie akumulator nie osiągnie właściwych parametrów należy to zgłosić do biura technicznego.

Nadmierne Tętnienia (zawartość składowej zmiennej)


28. Tętnienia Napięcia Ładowania - Nadmierny poziom tętnień (składowej zmiennej napięcia) występujący w napięciu stałym (DV) podczas ładowania akumulatora obniża jego żywotność i pogarsza parametry eksploatacyjne. Powodem tego jest zarówno wzrost temperatury wewnętrznej ogniwa jak i proces jego cyklicznego przeładowywania lub niedoładowywania. Aby temu zapobiec należy stosować układy ładowania, które w zakresie czynnego obciążenia liniowego 5-100% mają tętnienia napięcia nie wyższe niż ±0.005V/ogniwo (Vp‑p) względem stałego napięcia buforowego 2,275V/ogniwo).

29. Pulsacje Prądu Ładowania/Rozładowania - Pulsujący prąd ładowania zmniejsza znacznie efektywność ładowania. Dodatkowo przy prądzie pulsującym wzrastają straty cieplne na impedancji wewnętrznej ogniwa a tym samym następuje skrócenie jego żywotności Podczas ładowania wzrost temperatury baterii nie powinien być większy niż o 3[°C]. W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji należy przestrzegać, aby maksymalna wartość prądu ładującego Imax nie przekroczyła dopuszczalnej wartości prądu ładowania akumulatora tj. 0,25C[A]. Bez względu na okoliczności podczas ładowania prąd przepływający przez baterię nie może jej rozładowywać. W układzie ładowania, którego prąd tętniący powoduje cykliczne ładowanie i rozładowanie akumulatora następują nieodwracalne zmiany w parametrach eksploatacyjnych akumulatora (efekt pracy cyklicznej o małej głębokości rozładowania). Dla zapewnienia maksymalnej żywotności akumulatora wartość skuteczna składowej zmiennej prądu ładowania (Isk) powinna wynosić zero a w żadnym wypadku nie może przekroczyć wartości 0,05C[A] dla pojemności powyżej 24Ah i maksymalnie 0,1C[A] dla pojemności mniejszych.

Przeglądy Okresowe


30. Należy dokonywać przeglądów okresowych baterii dwa razy do roku podczas pierwszych pięciu lat eksploatacji a następnie raz do roku. Podczas przeglądów należy przeprowadzić pomiary: napięć i rezystancji wewnętrznych poszczególnych bloków, temperatury pracy, sprawdzić parametry ładowania i rozładowania akumulatorów przez system. Wszystkie dane należy odnotować w dzienniku pracy urządzenia.
 

 

organic icon

BIERZESZ NOWY, ODDAJESZ STARY AKUMULATOR !

W związku z powyższym jeżeli masz zużyty akumulator, niezależnie w jakim jest on stanie przywieź go do nas. Nasza firma zutylizuje go BEZPŁATNIE !